रासायनिक मल विक्रेता को लागि दरखास्त दिने बारे सूचना