गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा याँहाहरु लाई स्वागत छ। 

 

घटना दर्ता