गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

संगठनात्मक स्वरुप

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका स्थानीय तह हो । यस अन्तर्गत ११ वटा वडाहरु छन ।