गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

नगर शिक्षा सिमितका पदाधिकारीहरु ।