चारनाथ खोलाबाट यस आ.व.को बाँकि अबधिको लागि खोला ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Supporting Documents: