सूचनागणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बडा दशैँ २०७८ को सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासीमा सुख,शान्ति,सम्वृद्धिको कामनाका साथ हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं, न.पा.परिवार । आ.व.२०७८/२०७९ को लागि भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण कार्तिक मसान्त सम्म गराइ सकौँ। सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र घटना दर्ता गराऔँ। जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौँ ।मिती २०७८ पौष ४ गते देखि पौष १८ गते सम्म मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम,२०७८ हुन गइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

 

Trimester Progress Report

Post date Thursday, August 20, 2020 - 12:07
Document:
PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वितरण को सारांश विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -१ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -२ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं - ३ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं - ४ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -५ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -६ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -७ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं - ८को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -९ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -१०को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक वडा नं -११ को विस्तृत विवरण
Post date Thursday, August 20, 2020 - 11:43
Document:
PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वितरण को सारांश विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -१ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -२ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -३ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -४ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -५ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -६ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -७ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -८ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -९ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -१० को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक वडा नं -११ को विस्तृत विवरण
Post date Thursday, August 20, 2020 - 09:44
Document:
PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वितरण को सारांश विवरण , PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -१ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -२ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -३ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -४ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -५ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -६ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -७ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -८ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -९ को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -१० को विस्तृत विवरण, PDF icon आ.ब.२०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक वडा नं -११ को विस्तृत विवरण