Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रकाश चपाई ना.सु प्रशासन शाखा chapain.prakash@yahoo.com 9841825372
संजय कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा sunjyshah@gmail.com 9807630385
भरत कुमार भण्डारी खरिदार वडा सचिव 9844297035
देव कुमार गाेहिवार ना.सु वडा सचिव 9844022908
बिकाश शाह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा bikash.1307@gmail.com 9851186376
राम एकवाल महरा कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा news.ramekwal@gmail.com 9854025437
राम ईश्वर यादव अमिन प्राविधिक शाखा 9815893549
शिव नारायण साह सूचना अधिकारी सूचना तथा प्रबिधि शाखा ganeshmancharnath@gmail.com 9849739247
शिव नारायण साह लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा shivnarayan_sah@yahoo.com 9849739247